مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Ablation
سایش
Abrasion
سایش، خراش، خراشیدگی، ساییدگی
Abrasive Wear (Cutting Wear)
سایش ناشی از خراشیدگی
Abrasive
ساینده، خورنده
Absolute Filtration Rating
اندازه گیری مطلق فیلتراسیون ، قطر بزرگترین ذره کروی که در شرایط مشخص آزمایشی قادر به عبور از فیلتر میباشد
Absolute Pressure
فشار مطلق
Absolute Viscosity
گرانروی مطلق، گرانروی دینامیک
Absorbent Filter
صافی جاذب، صافی جذب‌کننده
Absorber
موج گیر - ضربه گیر
Absorption
جذب
Accumulator
انباره، مخزن، اکومولاتور، منبع
Acid Number (AN)
عدد اسیدی،مقدار میلی گرم KOH مورد نیاز برای خنثیسازی اسیدهای موجود در یک گرم نمونهی روغن
Acid Sludge
لجن اسیدی
Acid Treating
یک روش قدیمی در پالایش روغن که در آن محصولات میانی حاوی روغن پایه درپالایشگاه با اسید سولفوریک تماس داده میشوند تا رنگ و بو و دیگر خواص آنها بهبود یابد، این روش سبب تولید محصولات اسیدی جانبی میشود
Acid
اسید
Acidity
قدرت اسیدی، اسیدیته، منظور از اسیدیته در روانکارها، معیار وجود مواد اسیدی در آنهاست که با عدد اسیدی کل نشان داده میشود
Acryloids
دسته‌ای از مواد افزودنی که دارای پلیمرهای متااکریلات با گران‌روی پایین هستند و به عنوان بهبود دهندهی شاخص گرانروی و پایین آورندهی نقطهی ریزش به کار میروند
Additive
مادهی افزودنی
Adhesion force
نیروی چسبندگی
Adhesion
چسبندگی
Adhesive Wear
سایش ناشی از چسبندگی
Admiralty metal
مفرغ - آلیاژی از مس، روی و قلع
Adsorptive Filtration
فیلتراسیون جذبی
Aeration
هوادهی، در مجاورت هوا قراردادن، هوا دادن
After Filter
یک واحد فیلتراسیون که آخرین مرحله در واکس‌زدایی به وسیله حلال MEK میباشد و از آلودگی روغن پایه در صورت ایجاد سوراخ در فیلترهای خلاء دوار جلوگیری میکند.
Age hardening
افزایش سختی یك گریس در اثر مرور زمان
Agglomeration
الیگومریزاسیون، انباشتگی، التصاق، متراکم، متراکم کردن، هم جوشی
AGMA Lubricant Number
طبقه‌بندی آگما که برای روغن‌های دنده به کار میرود. اعداد گرانروی آگما با طبقه‌بندی ISOمطابقت دارد
Air bleeder
وسیله‌ای که برای حذف هوا از جریان سیالات هیدرولیک استفاده میشود
Air Breather
وسیله‌ای که اجازهی جابجایی هوا را میدهد، تنفس‌کنندهی هوا
Air Conditioning
تهویه‌ هوا
Air entrainment
تشکیل هوا به صورت حباب‌هایی که به صورت فازهای پراکنده و متفرق در مایع وجود دارد.
Air Lock
هوا بند
Air Motor
وسیله‌ای که گاز فشرده شده را به نیروی مکانیکی و حرکت تبدیل میکند
Air Operated Oil Pump
پمپ روغن كه با هوا كار می كند
Air Release
رهایی هوای داخل روغن
Air/Oil System
یک سیستم روانکاری که در آن مقادیرکم روغن، داخل یک وسیلهی مخلوط‌کنندهی هوا و روغن، فرستاده میشوند، این وسیله، توسط لوله‌هایی به یاتاقان‌ها و دیگر نقاط روغن‌کاری متصل شده است.
Aldehydes
آلدهیدها
Aliphatic
تركیباتی آلی متشكل از كربن و هیدروژن، هیدروکربن‌های اشباع
Alkali
قلیایی، بازی، خاصیت قلیایی
Alkaline
قلیا
All - hydraulic Steering
فرمان هیدرولیكی ؛ فرمان روغنی
All purpose lubricant
روانساز چند منظوره
All weather oil
روغن چهار فصل
Allowable load
بار مجاز
Allowable wear unit
حد مجاز سائیدگی
Almen EP Lubricant Tester
یک دستگاه یاتاقان‌های روغنی که برای تعیین ظرفیت تحمل بار یا خاصیت فشارپذیری روغن‌های دنده استفاده میشود
Aluminum alloy piston
پیستون با آلیاژ آلومینیوم
Ambient Temperature
دمای محیط، دمای منطقه یا اتمسفر اطراف یک فرآیند (واکنش(
Anhydrous
بدون آب، بیآب، خشک، آنیدر، انیدر
Aniline Point
حداقل دمایی که در آن حجم‌های برابر از آنیلین و نمونه مورد آزمایش به طور کامل در یکدیگرحل میشوند، محصولات نفتی آروماتیک و یا نفتنیک دمای آنیلین پایین‌تری نسبت به مواد پارافینیک دارند
Anti foam agent
ماده ضد كف
Anti rust
ضد زنگ
Antifreeze
ضد یخ
Antifriction bearing
یاتاقان ضد اصطکاک، یک نوع یاتاقان غلتشی تماسی، که در آن اجزای غلتنده به وسیلهی اعضای غلتشی و کروی حمایت میشوند
Antiknock agent
ماده ضد کوبش
Antioxidant
آنتیاکسیدان، ضد اکسایش
Anti-seize agent
نوعی گریس که دارای گرافیت و یا مواد جامد دیگری است . این ماده در نقاطی که به هم پیچ میشوند، مالیده میشود تا از ایجاد جوش‌خوردگی در نقاط تماس، به خصوص در شرایط دمای بالا، جلوگیری کند.
Antistatic additive
مادهی افزودنی آنتی استاتیک، ماده افزودنی که سبب افزایش رسانایی سوخت‌های هیدروکربنی به منظور تسریع در پراکنده سازی بارهای الکتریکی برای جلوگیری از آتش سوزی میشود
Antiwear Additive (agent)
مواد افزودنی ضد سایش
API Engine Service Categories
طبقه‌بندیهای کیفی روغن موتورهای بنزینی و دیزلی که به وسیله انجمن نفت آمریکا بنیان نهاده شده‌اند
API Gravity
معیار اندازه‌گیری چگالی که به وسیلهی انستیتو نفت آمریکا، بنیان نهاده شده است.
Apparent Viscosity
گرانروی ظاهری، نسبت تنش برشی به سرعت برشی در یک سیال غیر نیوتنی مانند گریس یا یک روغن چند درجه، که بر حسب پوآز اندازه‌گیری میشود. گرانروی ظاهری همگام با تغییرات سرعت برشی و دما تغییر میکند و باید مقدار آن در دما و سرعت برش معینی گزارش شود.
Appearance
شرایط ظاهری روغن پایه مانند شفافیت و روشنی
Aromatic
هیدروکربن‌های حلقوی، آروماتیک
Ash Content
مقدار خاكستر
Ash
خاکستر، مقدار مواد غیر آلی موجود در روانکار، که به وسیله سوزاندن روغن و وزن‌کردن مواد باقیمانده و بر حسب درصد وزنی بیان میشود
Ashless Dispersants
ماده متفرق‌کنندهی بدون خاكستر
Asperities
ناهمواریهای میکروسکوپی موجود در سطح فلزات، که در پی عملیات پرداخت سطح، بر روی آن ایجاد میشود.
Asphalt
محصولات جانبی واحد آسفالت‌زدایی به وسیلهی پروپان، که به صورت نامحلول در پروپان وجود دارند
Asphaltenes
ترکیبات نفت خام که در تولوئن یا دی سولفید کربن، به صورت محلول‌اند، اما در پنتان و هپتان به صورت نامحلول میباشند.
Atmospheric Pressure
فشار اتمسفریک
Automatic gear box
جعبه دنده خودكار
Automatic grinding machine
ماشین تراشکاری خودكار
Automatic hydraulic
سیستم هیدرولیك خودكار
Automatic Transmission Fluid (ATF)
سیال انتقال قدرت اتوماتیک
Automatic transmission lubrication
روغنكاری دستگاه انتقال نیروی خودكار
Automatic transmission
جعبه دنده خودكار ؛ دستگاه انتقال نیروی خودكار
Axial Load Bearing
یاتاقان بارمحوری، یاتاقانی که در آن نیرو در راستای محور چرخش یاتاقان وارد میشود
Axle bearing retainer
واشر نگهدارنده یاتاقان محور چرخ
Axle bearing
یاتاقان محور چرخ ؛ یاتاقان توپی چرخ
Axle
محور