مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Cable compound
روغن کابل که برای ضد آب کردن پوشش عایق به کار میرود.
Calcium Complex Soap
صابون كمپلكس كلسیم، نوعی صابون برای استفاده در گریس‌ها که مولکول آن کمپلکسی از صابون کلسیم و یک نمک اسید با وزن مولکولی کم تا متوسط است. گریس‌های ساخته شده با این صابون‌ها نقطهی قطره شدن بالا وپایداری مکانیکی و حرارتی خیلی خوبی دارند.
Calcium Soap
صابون كلسیم، یک اسید چرب که به عنوان غلیظ‌کننده در گریس‌ها به کار میرود، گریس‌هایی که با این صابون ساخته میشوند، درمقابل آب مقاوم میباشند، اما در دمای بالا ناپایدارند
Cam
بادامک، شفت‌های مورد استفاده در اکثر موتورهای احتراق داخلی برای بازکردن و بستن سوپاپ‌ها دارای بادامک هستند.
Camshaft
میل سوپاپ
Capillarity
مویینگی
Capillary Viscometer
ویسکومتر مویین، ویسکومتری که در آن روغن از درون یک لولهی مویین عبور میکند
Carbon (Deposit)
رسوبات سیاه و جامد در شیار پیستون که مانع از جابجایی رینگ شده و منجر به سایش و یا کاهش قدرت موتور میشوند
Carbon Residue
باقیمانده کربنی، ماده زغالی باقیماندهی حاصل از افزایش بیش از حد دمای روغن
Carbon Type
نوع کربن (پارافینیک، نفتنیک و آروماتیک(
Carbon
کربن
Carbonaceous deposit (Carbon)
رسوب سختی که عمدتاً از باقیمانده‌های آلی تشکیل شده و به وسیلهی حجم، ضخامت و بافت (ترکیب) مشخص میشود
Carburetor
کاربراتور
Carburize
عمل آمیختن سوخت با هوا
Carcinogen
مواد نفتی ویژه‌ای که به عنوان مادهی سرطان‌زا در طبقه‌بندی OSHA قرار میگیرند.
Cartridge
یک وسیلهی خلل و فرج‌دار در فیلتر که فرایند واقعی فیلتراسیون را انجام میدهد
Casedrain Filter
فیلتری که در خط لوله قرار گرفته و به وسیلهی یک پمپ یا یک موتور با سیال تماس دارد
Catalyst
كاتالیست، ماده‌ای که بدون آنکه خودش وارد واکنش شود، باعث تغییر سرعت واکنش‌های شیمیایی میگردد
Catalytic Converter
وسیله‌ای در اگزوز اتومبیل که با استفاده از کاتالیزور، گازهای مونواکسید‌کربن را به دیاکسید‌کربن و اکسیدهای نیتروژن را به گاز نیتروژن و هیدرو کربنها را به آب و دی اکسید کربن تبدیل میکند.
Catalytic Cracking
شکست مولکول‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سنگین توسط واکنش‌های کاتالیستی وتبدیل آنها به مولکول‌های سبک‌تر
Catalytic Dewaxing (ca.dewaxing)
واکس‌گیری کاتالیستی
Catalytic Partial Oxidation
اکسیداسیون جزیی گاز متان وتبدیل آن به گاز سنتزشده( H2 و Co)
Catalytic Reforming
تغییر شکل مولکول‌ هیدروکربن‌های خطی و تبدیل آنها به هیدروکربن‌های حلقوی یا شاخه ای با استفاده از واکنش کاتالیستی
Catastrophic Failure
خرابی ناگهانی یک دستگاه که منجر به صرف هزینهی زیاد میشود
Caustic
هرمادهی دارای خواص بازی شدید مانند هیدروکسید سدیم
Centipoise (cP)
سانتیپویز، یک سانتیپوآز، برابریک صدم پوآز است. یک پوآز واحد اصلی گرانروی دینامیک در سیستمCGS (سانتیمتر، گرم، ثانیه) است. گرانرویی آب در دمای 20°C تقریباً یک سانتیپویز است.
Centistoke
سانتیاستوک، یک سانتی استوک برابریک صدم استوک است. استوک واحد گرانروی سینماتیک در سیستمCGS (سانتیمتر، گرم، ثانیه) است. سانتیپوآز و سانتی استوک توسط چگالی سیال به هم ارتباط مییابند.
Centralized Lubrication
روانکاری مرکزی، سیستم روانکاری که در آن مقدار مشخصی از یک نوع روانکار یا روانکارهای مختلف برای روغن‌کاری ماشین‌های گوناگون از یک مخزن مرکزی تأمین میشود.
Centrifugal Separator
سانتریفیوژ، یک جداکننده که ناخالصیهای مایع و جامد را از سیالی که باید تصفیه شود، جدا میکند.
Ceresin
سرزین،یک واکس هیدروکربنی که در ساخت شمع، واکس، کفش و غیره کاربرد دارد.
Cetane Improver
ماده افزودنی برای افزایش عدد ستان سوخت دیزل
Cetane index
اندیس عددستان، عددی نزدیک به عددستان که برابر با حاصل‌ضرب وزن مخصوص API در نقطهی جوش متوسط آن است.
Cetane Number
عدد ستان
Cetane
ستان، مایع هیدروکربنی بیرنگ، C15H34، که برای تعیین استاندارد در کارایی احتراق سوخت دیزل استفاده میشود.
Channeling
چند مجرایی شدن، رگه‌شدن. حادثه‌ای که در روغن‌های دنده و گریس‌ها به هنگام افزایش ضخامت آنها به علت هوای سرد و دیگر عوامل رخ میدهد، که در این حالت شیارهایی بر روی قطعه‌ای که باید روغن‌کاری شود، ایجاد میشود که مانع از ایجاد لایهی کامل روغن روی قطعه میشود
Chemical Stability
پایداری شیمیایی
Chip control Filter
یک فیلتر که با هدف تصفیه ذرات بزرگ و درشت از سیال ورودی به واحد پایین دست استفاده میشود
Chlorinated wax
واکس‌های کلرینه شده
Circulating Header System
یک سیستم روانکاری که دارای مخازن جدا از هم بوده و پمپ‌های روغن به صورت پیوسته روغن را در سیستم به جریان انداخته و روغن پس از عبور از ماشین‌آلات و فیلتراسیون به مخازن باز میگردد
Circulating Lubrication
سیستمی که در آن، روغن پس از روغن‌کاری اجزای موردنظر مجدداً توسط پمپ به آن سیستم فرستاده میشود
Circulating Oil System
یک سیستم روانکاری که در آن، پمپ، روغن را به طور مداوم در مدار به جریان انداخته و از نقاط دارای اصطکاک عبور میدهد. و روغن پمپاژ شده به مخزن برگشته و فیلتر شده و پس از سرمایش مجدداً مصرف میشود.
Circulating Oil
روغن گردشی
Clay
خاك فعال
Clay Filtration
فرآیند پالایش توسط خاک فعال‌شده، بوگسیت یا مواد معدنی دیگر به منظور جذب ذرات ریز از روانکارها مانند جذب بقایای آب، اسید و ترکیبات قطبی
Clay Treating
فرآیند بهبود کیفیت یک روغن پایه به وسیلهی تماس آن با یک نوع خاک فعال، به طوری که آلودگیهای موجود‌ در روغن جذب خاک فعال میشود
Clean Room
محوطه ای که در آن شرایط محیطی مانند دما و رطوبت و فشار توسط وسیله‌ها و فرآیند‌های مشخص و افراد کارآزموده کنترل میشود
Cleanable
قسمتی در فیلتر، که پس از پایان دورهی کارکرد میتواند توسط فرآیند مناسبی به درصد قابل قبولی از ظرفیت اولیهی خود دست یابد
Cleanliness Level (CL)
سطح تمیزی
Cleveland Open Cup (COC)
آزمایش تعیین نقطهی اشتعال که در آن سطح نمونه مورد نظر کاملاً در معرض هوای محیط قرار دارد و بنابراین نسبت به بقایای آلودگیهای فرار غیر حساس است.
Clogging
محدودیت در مسیر جریان که توسط انباشتگی ناخالصیها در طول مسیر جریان اتفاق میافتد.
Closed Cup
روشی که برای تعیین نقطه اشتعال سوخت‌ها، حلال‌ها و آسفالت‌های رقیق استفاده میشود. در این روش از یک ظرف سرپوشیده استفاده میشود که نمونهی آزمایش درون آن قرار گرفته و گرم میشود و به طور متناوب در معرض شعلهی کوچکی قرار میگیرد. کمترین دمایی که در آن دما،
Cloud Point Testing
آزمایش تعیین نقطه ابری شدن بر اساس روش ASTM D2500 ، با استفاده از این روش، دمایی تعیین می شود که در آن دما روغن شروع به کدر شدن می کند.
Cloud Point
نقطهی ابری شدن، دمایی که در آن تشکیل کریستال‌های واکس در روغن یا سوخت موجب کدری و تیرگی رنگ روغن یا سوخت میشود.
Coastal Oil
واژهی معمول برای هر ماده خام نفتنیک که از میدان‌های نفتی در خلیج تگزاس حاصل میشود
Coefficient of Friction
ضریب اصطکاک
Cohesion
چسبندگی
Cold cranking simulator
ویسکومتری که به منظور پیش‌بینی توانایی یک روغن در روانکاری رضایت‌بخش در شرایط سرما به کار میرود.
Cold flow Improver
مواد افزودنی به سوخت دیزل که به منظور بهبود جریان سوخت دیزل در هوای سرد به آن اضافه میشوند. در برخی موارد، این مواد افزودنی ممکن است که قابلیت عملکرد را با اصلاح اندازه و ساختار کریستال‌های واکس که در دماهای پایین در سوخت ته‌نشین میشوند، بهبود بخشند، در
Cold set grease
نوعی گریس كه بعد از تولید و عمومآ بعد از بسته بندی ، به تدریج سفت تر می شود
Combustion
احتراق، اکسایش سریع یک سوخت، محصولات یک احتراق کامل و ایده‌آل، آب و دیاکسیدکربن هستند، اگر احتراق کامل نباشد، برخی از کربن‌ها کاملاً اکسایش نیافته و مونوکسید کربن تولید میشود. در بنزین برای احتراق کامل نسبت جرمی هوا به سوخت باید 15 به یک باشد. اگر غلظت
Compatibility
سازگاری، توانایی چند ماده در مخلوط شدن با یکدیگر به گونه‌ای که یک مخلوط یکنواخت و پایدار ایجاد نمایند.
Compound
ترکیب
Compressibility
تراکم‌پذیری
Compression Ignition Engine
موتور دیزل، موتورهای درون سوزی كه بدون شمع كار می كنند
Compression ratio
نسبت تراکم، در یک موتور احتراق داخلی، نسبت حجم محفظه احتراق در حالتی که پیستون در پایین‌ترین موقعیت خود قرار دارد به حجم محفظه احتراق در حالتی که پیستون در بالاترین موقعیت خود قرار دارد، را نسبت تراکم گویند. موتورهای بنزینی با نسبت تراکم بالا نیاز به سوخت
Concrete form coating
روغن قالب بتن، یک مادهی روغنی که به قالب‌های روغنی مالیده میشود تا از چسبندگی بتن به قالب جلوگیری شود.
Condensate
در پالایش روغن، مایع حاصل از میعان بخارات هیدروکربن‌ها را گویند، نفت تقطیر شده، نفت میعانی
Congealing point
دمایی که در آن دما، واکس ذوب شده دیگر جاری نمیشود. این دما معمولاً از دمای ذوب واکس کمتر است.
Conradson carbon residue(CCR)
باقیمانده كربن كه به روش كنرادسون اندازه گیری شده باشد
Consistency
استحکام، غلظت، پایداری، یکنواختی درجه‌ای که در آن یک مادهی نیمه جامد مانند گریس در مقابل تغییر شکل مقاومت میکند که برخی اوقات برای نشان‌دادن کیفی گرانروی سیالات استفاده میشود(ASTM Designation D217)
Contaminant Failure
خرابی حاصل از آلودگی، کاهش کارایی به علت وجود آلودگی، دو نوع اصلی خرابی حاصل از آلودگی عبارت‌اند از: خرابی محسوس، که منجر به کاهش تدریجی کارایی یا بازده میشود و خرابی ناگهانی یا خرابی غیرمنتظره
Contaminant Lock
ذرات سفت و فشرده تشکیل‌شده به علت وجود آلودگیهای جامد
Contaminant
آلودگی
Coolant
سیالی که برای انتقال گرما به کار میرود، سیالات خنک‌کننده
Copolymer
كوپلیمر، پلیمری که از دو نوع مونومر گوناگون تشکیل شده است.
Copper Strip Corrosion
توانایی یک محصول نفتی در خوردگی ورقهای مسی که بوسیله آزمایش ASTM D130 اندازه گیری می شود.
Corrosion Inhibitor
مواد افزودنی بازدارندهی خوردگی،
Corrosion
هرگونه تهاجم شیمیایی به قطعات فلزی، زنگ‌زدگی یک حالت خاص خوردگی در آهن است.
Corrosive wear
ساییدگی سطوح به علت خوردگی شمیایی
Coupling
کوپلینگ، متصل کننده
Cracking Pressure
فشاری که در آن فشار سوپاپ‌ها باز شده و سیال عبور میکند
Cracking
شکست مولکول‌های بزرگ هیدروکربنی و تبدیل آنها به مولکول‌های کوچک توسط گرما و یا واکنش های کاتالیستی
Crankcase
كارتر، مخزن روغن در موتور
Crankcase ventilation
تهویه كارتر
Crown
تاج پیستون
Crude oil
نفت خام
Crude Types
طبقه‌بندی نفت خام که برپایه درصد غالب و عمدهی هیدروکربن‌های تشکیل دهندهی آن صورت گرفته است. نفت خام به گروههای نفتنیک، پارافینیک، آسفالتیک (نفتنیک/آروماتیک) و مخلوط (پارافینیک/ نفتنیک/ آروماتیک) تقسیم میشود.
Cure
عمل اوردن ماده ای با مواد كمكی
Cut
برش، برشهای نفت خام
Cutting fluid
روغن برش و تراش
Cutting Fluid
هر سیالی که برای یک وسیلهی برش (فلزکاری) استفاده میشود تا به وسیلهی انتقال حرارت و ایجاد روانکاری و غیره به برش‌کاری کمک کند.
Cycle
چرخه
Cylinder head
سر سیلندر موتور
Cylinder head cover
قالپاق سر سیلندر
Cylinder
سیلندر