مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


De-aerator
جداکننده‌ای که هوا را از سیستم سیالات جدا میکند، هوازدا، هواگیر
Deasphalted Oil
روغن آسفالت‌زدایی شده
Decanter
جداکننده، دکانتور، رسوب‌گیر، مخزن تفکیک، ظرف سرریزکن، ظرف سرریزی، وسیله‌ای در واحد استخراج توسط فورفورال که اجازه‌ جدایی فازهای فورفورال و آب را میدهد.
Degas
گاززدایی، حذف گاز از یک سیال که اغلب توسط روش‌های اولتراسونیک و یا خلاء صورت میگیرد،
Degradation
خراب شدن، تجزیه، تخریب
Dehydrator
دستگاه آب‌زدا، وسیله‌ای که آب را از یک سیستم سیالات جدا میکند
Delamination Wear
سایش به صورت لایه لایه‌شدن، سایش ناشی از تفکیک لایه‌ای، نوعی فرآیند سایش پیچیده که در آن سطح ماشین به وسیلهی نیروهای وارد از طرف سطح دیگر لایه لایه شده و از بین میرود.
Demerit Rating
عدد عدم مطلوبیت، تعریف شرایط یک قعطهی موتوری با استفاده از اعداد که در آن عدد صفر نشان دهنده یک قطعهی جدید بوده و هرچه عدد عدم مطلوبیت افزایش یابد، شرایط قطعه نیز بدتر میشود.
Demulsibility
قابلیت امولسیون شکنی، توانایی یک سیال حل نشدنی در آب در جداشدن از آن به هنگامی که با آب به صورت امولسیون در آمده است.
Demulsifier
شکننده امولسیون
Density
چگالی، وزن مخصوص
Deoiling
روغن گیری از واکس
Deposit
رسوب
Depth Filter
فیلتر عمقی، نوعی فیلتر که آلودگیها را در مسیرهای عبوری از سیال جدا میکند.
Dermatitis
حساسیت پوست که ممکن است بر اثر تماس مکرر با محصولات نفتی رخ دهد.
Desorption
واجذبی، دفع، پس دادن
Desuckering oil
مواد نفتی که برای دفع آفات برخی از گیاهان مانند تنباکو استفاده میشود.
Detergent additive
مواد افزودنی پاک‌کننده، مواد افزودنی به روغن که سبب تعلیق آلودگی در روغن شده و از رسوب آنها جلوگیری میکنند
Detonation
انفجار، احتراق ضربه‌ای
Dewaxing aid
ماده افزودنی اضافه شده به واحد واکس‌زدایی توسط متیل اتیل کتون که جداشدن واکس از روغن را تسریع میکند
Dewaxing Filter
فیلترهای دوار خلا در روش واکس زدایی به وسیله MEK به منظور جداسازی واکس از روغن
Dewaxing unit
واحد واکس‌زدایی
Dewaxing
حذف واکس‌های پارافینی از روغن به منظور بهبود خواص آن در دماهای پایین به خصوص کاهش نقطهی ابریشدن و نقطهی ریزش
Dibasic Acid Ester
روغن پایه سینتتیک یا استر آلی تشکیل شده به وسیلهی واکنش یک اسید دیکربوگسیلیک و یک الکل
Dielectric Strength
استحکام دی الکتریک، توانایی یک مادهی عایق در پایداری در برابر تنش الکتریکی (ولتاژ)
Diesel cycle
سیکل دیزل
Diesel Fuel
سوخت دیزل
Diesel-Index
شاخص تخمینی برای عدد ستان که از حاصل‌ضرب وزن مخصوص API و نقطهی آنیلین(در درجهی فارنهایت) تقسیم بر 100 به دست میآید
Differential Pressure Indicator
دستگاه فشارسنج تفاضلی، دستگاهی که اختلاف فشار میان دو نقطه را اندازه میگیرد.
Dimer
ترکیب دو واحد از مولکول‌های غیراشباع با یکدیگر که تشکیل یک مولکول متفاوت با وزن مولکولی بالاتر میدهد
Dispersant additive
مواد افزودنی متفرق‌کننده، مواد افزودنی که ذرات ریز نامحلول در روغن را متفرق میکند تا از رسوب و انباشتگی آنها جلوگیری کند
Dispersion
قدرت معلق نگه داشتن مواد در حلال
Disposable
قابل از بین بردن
Dissolved Gases
گازهای محلول
Distillate fuel
سوخت‌های حاصل از تقطیر نفت خام
Distillate
محصولات تقطیر، هر یک از محصولات نفتی تولید شده به وسیلهی روش تقطیر مانند مایعات گازی طبیعی و غیره
Distillation Method
روش تقطیر، اولین مرحله پالایش روغن پایه از نفت خام
Distillation Test
آزمایش تقطیر، روش تعیین ویژگیهای مربوط به قابلیت تبخیر و فراریت یک مایع هیدروکربنی به وسیلهی تبخیر نمونه مورد نظر تحت گرمای کنترل شده
Distillation tower
برج تقطیر
DN Factor
سرعت سطح، فاکتور دیاِن، این عدد بیانگر سرعت یاتاقان‌های غلطکی است که به صورت حاصل ضرب قطر داخلی یاتاقان در سرعت آن محاسبه میگردد.
Drag
مقاومت در برابر جابجایی که در اثر گرانروی روغن حاصل میشود
Drawing compound
ترکیبات روغنی حاصل از مواد نفتی که در عملیات کشش و پرداخت سطوح فلزات استفاده میشوند.
Drum
یک ظرف که گنجایش آن برابر با 55 گالن آمریکایی است، استوانه، بشکه
Dry lubrication
روانکاری با استفاده از مواد جامد
Dry point
دمایی در تقطیر که در آن دما آخرین قطرهی مایع موجود در ظرفِ تقطیر از آن محو گردد و تنها مواد جامد در ظرف تقطیر باقی بماند.
Dry Sump
یک نوع موتور که در آن روغن در کارتر نگه‌داری نشده و بنابراین از روانکاری پاششی در آن استفاده میشود
Dynamic Seal
کاسه نمدی که به علت جابجایی شعاعی و محوری دستگاه حرکت کند
Dynamometer
وسیله‌ای برای اندازه‌گیری توان مکانیکی خروجی یا گشتاور اندیکاتوری یک ماشین