مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Elasto-hydrodynamics (EHD) Lubrication
روانکاری الاستوهیدرودینامیک، نوعی روانکاری که در طول تغییر شکل الاستیک دو سطح غیر منطبق تحت بار زیاد رخ میدهد.
Elastomer
الاستومر، ماده‌ای شبیه لاستیک
Electric Emission Control
عملیات کنترل الکتریکی در اتومبیل‌ها برای کاهش میزان آلودگی اگزوز مانند Co و NOx و هیدروکربن‌ها از طریق بهینه‌کردن بازده احتراق.
Electrical Insulating Oil
روغن عایق الکتریکی
Electrical Oil
روغن الکتریکی، روغن روانکار دارای ویژگیهای مناسب الکتریکی برای استفاده در وسایلی مانند ترانسفورماتورها
Electrostatic Separator
جداکننده‌ای که آلودگیهای موجود در سیالات دی الکتریک را با استفاده از باردار کردن الکتریکی آلودگیها و سپس جمع‌آوری آنها توسط جاذبهی الکتریکی از سیال خارج میکند.
Emission Control System
سیستم کاهش‌دهنده آلودگیهای خروجی از اگزوز وسایل نقلیه
Emissions
آلاینده‌ها
Emulsifier
امولسیفایر، مادهی افزودنی که امولسیون پایدار تشکیل دهد و معمولاً در مورد مخلوط آب و روغن استفاده میشود.
Emulsion
مخلوط پایدار دو یا چند مایع غیر قابل امتزاج است که توسط درصدی از امولسیفایر به صورت معلق نگه داشته میشود و معمولاً دارای دو فاز پیوسته و گسسته میباشد.
End Point
نقطه‌ی پایانی، بالاترین دمای ثبت شده بخارهای حاصل از تقطیر محصولات نفتی.
Energy
انرژی
Engine Deposits
رسوبات داخل موتور
Engine Oil
روغن موتور
Engler Degrees
درجه انگلر، واحدی برای اندازه‌گیری گرانروی است.
Entrained air
مخلوط مکانیکی حباب‌های هوا ومایع که تمایل به جدایی از فاز مایع دارند.
Environmenal Contaminant
آلودگیهای محیطی
Ep (Extreme Pressure) Lubricant
روانکارهای فشارپذیر، روانکارهایی که توانایی تحمل بارهایی بیش از بارهای قابل تحمل توسط روانکارهای معمولی را (بدون ایجاد سایش صدمه) دارا هستند.
Ep additive (Extreme Pressure additive)
ماده افزودنی که خاصیت تحمل بارهای بالا را در روانکار ایجاد کرده و با تشکیل لایه مقاوم از سایش جلوگیری میکند.
EP Oil
روغن فشار پذیر
EP-Agent
ماده افزودنی برای محافظت سطوح فلزی در مقابل فشار زیاد
Erosion
فرسایش، از بین رفتن ماده توسط برخورد سیال با سرعت بالا با ماده
Ester
استر، ترکیب شیمیایی حاصل از واکنش یک اسید آلی با یک الکل یا یک ترکیب آلی حاوی رادیکال هیدروکسیل (OH)
Ethanol
اتانول، اتیل الکل به فرمولC2H5 OH
Evaporation
تبخیر
Exhaust Gas recirculation (EGR)
سیستمی که در آن با برگشت گاز خروجی به چرخه، مخلوط سوخت و هوا رقیق شده و به این ترتیب حداکثر درجه‌ی حرارت احتراق و به دنبال آن، انتشار گاز NOx کاهش مییابد.
Explosive Limits
محدوده‌ قابلیت انفجار، بخارات محصولات نفتی تنها در محدوده‌ی غلظت مشخصی قابل انفجار یا اشتعال هستند.
Extract
استخراج، یک محصول جانبی حاصل از مرحلهی استخراج توسط حلال، آن قسمت از روغن یا مادهی تقطیر شده که نامحلول بوده و به وسیلهی حلال از ساختار روغن حذف میشود.
Extraction
فرآیند استخراج، فرآیند افزودن یک حلال به یک جریان مایع، که سبب تقسیم آن به دو فاز جدا میگردد. فاز اول دارای حلال فراوان و فاز دوم حاوی رافینیت فراوان میباشد. فرآیند استخراج سبب ایجاد رافینیت بهتر (رافینیت دارای واکس) و همچنین فاز استخراج (که حاوی مواد آ