مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Hardness
سختی، مقاومت یک سطح در برابر سایش
Heat Exchanger
مبدل حرارتی
Heat transfer fluid
سیال انتقال حرارت
Heat transfer oil
روغن انتقال گرما
Heavy Ends
قسمتی از تقطیر نفت که دارای بالاترین نقطهی جوش است.
Heptane
هپتان
Hexane
هگزان
Housing
محفظه، پوشینه
Humidity
رطوبت
Hydraulic Fluid
سیال هیدرولیک ، سیال مورد استفاده در سیستم‌های انتقال قدرت
Hydraulic Motor
وسیله‌ای که انرژی سیال هیدرولیک را توسط انتقال جریان تحت فشار به نیروی مکانیکی و حرکت تبدیل میکند.
Hydraulic oil
روغن هیدرولیک، روغن انتقال حرارت
Hydraulic Pump
وسیله‌ای که نیرو و حرکت‌ مکانیکی را توسط تولید جریان به قدرت هیدرولیک سیال تبدیل میکند.
Hydraulic System
سیستم هیدرولیک، سیستم انتقال قدرت سیال که شامل این اجزا است:1- مخزن به منظور نگهداری سیال2- سیال به منظور انتقال قدرت3- وسیلهی انجام کار مانند سیلندر یا پیستون 4-شیر یک طرفه برای کنترل جریان پمپ 5-شیر تنظیم فشار جهت حرکت سیال
Hydraulics
دانش مربوط به فشار جریان سیال
Hydro Cracking
شکست مولکول های سنگین توسط هیدروژن و در حضور کاتالیست و تبدیل آنها به مولکولهای سبک تر
Hydro finishing
یکی از انواع روش‌های عمل‌آوری توسط هیدروژن که در آن، روغن پایه و واکس و محصولات نظیر آنها در حضور کاتالیزور و در دمای بالا و فشار متوسط به وسیلهی هیدروژن عمل‌آوری شده و رنگ و پایداری آنها بهبود یافته و مقدار گوگرد آنها کاهش مییابد.
Hydro Processing
فرآیند تبدیل مواد باقیماندهی تقطیر در خلاء به روغن پایه با استفاده از هیدروژن
Hydrocarbon
هیدروکربن
Hydrocarbons (HC) Emissions
آلودگیهای هیدروکربنی
Hydrodynamic Lubrication (Full- Fluid-FilmLubrication)
رژیم روانکاری هیدرودینامیک، یکی از رژیم‌های روانکاری که در آن ازحضور کافی لایهی پیوستهی روغن برای جداسازی کامل دو سطح استفاده میشود.
Hydroforming
فرآیند هیدروژن‌زدایی که در آن نفت سفید در دمای بالا و فشار متوسط و در حضور هیدروژن از روی یک کاتالیزور جامد عبور کرده و محصولاتی همچون بنزین با عدد اکتان بالا، بنزین هوانوردی با کیفیت خوب و یا حلال‌های آروماتیک‌، تولید میکند.
Hydrogen Treating
یک روش پالایش که در آن هیدروکربن‌ها در حضور کاتالیزور با هیدروژن عمل‌آوری شده و ترکیبات گوگردی و مرکاپتان‌ها از آن حذف میگردد. این روش منجر به بهبود رنگ و پایداری میگردد.
Hydrogenation
هیدروژنه کردن، اضافه کردن هیدروژن به ساختار شیمیایی یک هیدروکربن در حضور یک کاتالیزور، نوع بسیار شدید روش عمل‌آوری توسط هیدروژن، هیدروژنه کردن میتواند مخرب یا غیر مخرب باشد. در نوع مخرب زنجیره‌های هیدروکربنی شکسته شده و هیدروژن به مناطق شکست افزوده میشو
Hydrolysis
هیدرولیز، آب گسستگی، تجزیه آبی، فرآیند تخریب در سیالات هیدرولیک بدون آب که در نتیجهی آبکافت، گرما، آب و کاتالیزورهای فلزی (آهن، فولاد، مس) رخ میدهد.
Hydrolytic Stability
پایداری هیدرولیزی، توانایی مواد افزودنی و روغن‌های سینتتیک مشخص در مقاومت در برابر تجزیهی شیمیایی براثر وجود آب
Hydrometer
چگالی سنج، هیدرومتر، آب سنج
Hydrophilic
آب‌دوست، آب‌پذیر
Hydrophobic
آب گریز
Hydroscopic
آب دوست
Hydrostatic Lubrication
رژیم روانکاری هیدرواستاتیک، در این نوع روانکاری، لایهی روانکار بوسیله پمپ کردن آن با فشار بالا، بین سطوحی که ممکن است نسبت به یکدیگر متحرک یا ثابت باشند تشکیل میشود. در این حالت فشار روغن به حدی است که میتواند جسم فوقاتی را بصورت شناور روی فیلم سیال نگ
Hypoid Gear Lubricant
نوعی روغن دنده دارای خاصیت فشارپذیری که در دنده‌های هیپویید دیفرانسیل خودرو استفاده میشود.
Hypoid Gear
چرخ دنده هیپوید
Hysteresis
پس ماند