مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Ignition lag
تاخیر در روشن شدن
Immiscible
اختلاط ناپذیر، غیر قابل امتزاج، مخلوط نشدنی، انحلال ناپذیر
Incompatible Fluids
سیالات ناسازگار، سیالاتی که به هنگام ترکیب در یک سیستم ،تأثیرات زیان‌آوری بر عملکرد یا اجزای سیستم خواهند گذاشت.
Inert Gas
گاز بیاثر
Ingression Level
میزان درون‌روی، ذرات ورودی به واحد حجمی سیال موجود در مدار
Inhibitor
ماده افزودنی به محصولات نفتی ( از جمله روانکارها) که از طریق کنترل واکنش‌های شیمیایی نامطلوب، کارایی این محصولات را بهبود میدهد. مانند مواد افزودنی بازدارنده خوردگی، مواد افزودنی بازدارنده اکسیداسیون و غیره.
Initial boiling point
نقطه جوش اولیه
Injection
تزریق، پاشیدن
Inlet Filter
فیلتر ورودی
Inorganic
مواد معدنی
Inside Mounted Seal
سیل نصب‌ شده در جریان جانبی
Insoluble
آلودگیهای به وجود آمده در روغن‌های کارکرده که شامل گرد و خاک، ذرات حاصل از سایش و محصولات اکسیداسیون میباشد و کمیت و کیفیت این آلودگیها عمدتاً به صورت مقادیر نامحلول در پنتان و یا بنزین بیان میگردد.
Insolubles Testing
آزمایش تعیین مواد غیر محلول در پنتان یا تولوئن، با استفاده یا بدون استفاده از منعقد‌کننده
Insulating oil
روغن عایق
Intensifier
وسیله‌ای که انرژی سیال با فشار کم را به انرژی سیال با فشار بالا تبدیل میکند.
Interfacial Tension (IFT)
کشش بین سطحی، انرژی موجود در واحد سطح مرزی دو سیال غیر قابل امتزاج که معمولاً برحسب بیان میشود.
Intermediate
محصولی که از مواد اولیه تولید شده است ولی مجدداً به منظور تولید محصول نهایی استفاده میشود.
Internal Combustion Engine
موتور احتراق داخلی
International System of Units (ST)
سیستم بین‌المللی یکاها
Inverse Emulsion
امولسیون وارون، امولسیونی که در آن مولکول‌های روغن ذرات آب را احاطه کرده اند.
Ion
اتم دارای بار مثبت یا منفی، یون
ISO grade
سیستم طبقه‌بندی گرانروی روغن‌‌های خاص، در این سیستم گرانروی روغن مورد نظر در دمای°C 40 و برحسب سانتیاستوک مشخص شده است.
Iso octane
ایزومری از اکتان که دارای خواص ضد کوبش بسیار خوبی میباشد و عدد اکتان آن 100 است. ایزواکتان به عنوان معیار استاندارد برای تعیین عدد اکتان استفاده میشود.
Iso Solid Contaminant Code (ISO 4406)
یک عدد نشان‌دهندهی تعداد ذرات موجود با اندازه بین 5 الی 15 میکرومتر در واحد حجم سیال
Iso viscosity Classification System
سیستم بین‌المللی بنا نهاده شده توسط سازمان استاندارد جهانی (ISO) به منظور طبقه‌بندی روغن‌های صنعتی براساس گرانرویی آنها، هر عدد در طبقه بندی گرانروی Iso نشان دهنده نقطه میانی بازه گرانروی آن روغن در مقیاس سانتی استوک در دمای 40°C است. به عنوان مثال روغنی
Isodewaxing
واکس گیری کاتالیستی
Isomer
ایزومر، دو مولکول که دارای فرمول شیمیایی یکسان باشند اما نحوهی قرارگیری اتم‌های آنها متفاوت باشد
Isoparaffin
ایزوپارافین
Isoprene Rubber
لاستیک ایزوپرن
Isothermal
هم دما، دما ثابت