مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


J- factor
فاکتورJ
Jack effect
مقاومت در برابر جریان ستون مایع در لوله مویین به وسیله حبابهای هوا
Jacket
جداره خارجی در ظروف دو جداره
Jet mixer
همزن پاششی
Joule-Thomson expansion
انبساط ژول تامسون
Journal Bearing
یاتاقان تخت
Journal
قسمتی از شفت یا محور که درون یاتاقان قرار گرفته و دوران میکند.