مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Kaul Fischer Reagent Method (ASTM-1744-64)
یک آزمایش استاندارد به منظور تعیین مقدار آب موجود در سیالات پایه معدنی
Kelvin
كلوین
Kerosine (Kerosene)
کروسن، نفت سفید
Kinematics Viscosity
گرانروی سینماتیک
Knock
ضربه، ضربهی حاصل از احتراق بنزین در سیلندر موتورهای بنزینی، بنزین‌های دارای عدد