مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Obliteration
پاک‌سازی، امحاء
Octane number
عدد اكتان که نمایانگر خواص ضد ضربه‌ای سوخت خودرو تحت شرایط استاندارد آزمایشگاهی میباشد.
Oil Consumption ratio
نسبت مقدار روغن مصرف‌شده‌ توسط یک ماشین به حجم روغن موجود در آن ماشین در مدت یک سال
Oil content(of petroleum wax)
مقدار روغن در موم های نفتی
Oil Ring
حلقهی روغن‌کاری، حلقهی چرب‌کاری
Oil
نفت، روغن
Oiler
وسیله‌ای به منظور روانکاری یک طرفه، که با استفاده از نیروی گرانش مقدار مورد نیاز جریان روغن را برای یاتاقان تأمین میکند.
Oiliness Agent
یک ماده افزودنی که معمولاً قطبی بوده و به منظور بهبود ویژگی روانکاری روغن‌های معدنی استفاده میشود و به عنوان ماده افزودنی شرایط مرزی شناخته میشود.
Oiliness
روانکاری، چرب‌کنندگی
Olefin
الفین
Open Gear
دنده باز، دنده‌ای که نسبت به دنده‌های موجود در گیربکس، بیشتر در معرض محیط قرار دارد. این نوع دنده‌ها معمولاً بزرگ و دارای بار زیاد و حرکت آهسته میباشند.
Organic compound
تركیبات الی
Oxidation Inhibitor
مواد افزودنی به محصولات نفتی که موجب افزایش مقاومت آنها در برابر اکسایش و در نتیجه افزایش عمر روغن میشوند.
Oxidation stability
پایداری در برابر اکسیداسیون
Oxidation
اکسیداسیون، اکسایش
Oxidized asphalt
آسفالت اكسید شده، آسفالتی که به منظور ایجاد خواصی همچون سفتی و قابلیت انعطاف در دمای پایین و استحکام آن در برابر تغییرات دما، در دمای بالا تحت تأثیر دمیدن هوا قرار میگیرد