مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Quadrupole point
نقطه چهارگانه
Qualitative test
آزمایش کیفی یا ماهیتی، آزمایش تعیین ماهیت اجزای تشکیل‌دهندهی یک مخلوط یا یک ترکیب
Quality control
كنترل كیفیت
Quantitative Test
آزمایش کمّی یا مقداری
Quantity meter
وسیله برای اندازه گیری مقدار جریان
Quarternary system
رابطه تعادلی بین مخلوط چهار جزء یا چهار فاز
Quench bath
مایعی مانند نمک مذاب یا روغن که مواد را برای عملیات حرارتی در آن غوطه‌ور می‌کنند.
Quenching Oil (Heat Treating Oil)
یک روغن پایه نفتی با کیفیت و پایداری خوب در برابر اکسایش که به منظور خنک‌کردن قطعات فلزی در طول فرآیند ساخت آنها وعملیات حرارتی استفاده شده و به علت کاهش احتمال شکست و تاب برداشتگی فلز اغلب بر آب ترجیح داده میشود.
Quenching
سرد كردن ناگهانی مواد داغ تخلیه شده از یك راكتور
Quick Disconnect
یک نوع کوپلینگ که میتواند یک خط لوله را سریعاً قطع و وصل کند