مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Tackiness Agent
مواد افزودنی به روغن برای افزایش خواص چسبناکی روغن که موجب بهبود نگه‌داری و جلوگیری از چکه‌کردن (نشتی) میشود.
Tacky
روغن‌ها و گریس‌های با ظاهر چسبناک
TAG Classed Tester
دستگاه تعیین نقطهی اشتعال ‌مایعات نفتی که دارای گرانروی کمتر از 8 /5 سانتیاستوک در دمای°C 8 /37 (°F 100) و نقطعهی اشتعال زیر°C 93 هستند، (تحت شرایط ASTM D56)
TAG Open Cup
دستگاه تعیین نقطه اشتعال‌ هیدروکربن‌های مایعی (عمدتاً حلال‌ها) که دارای نقطهی کمترین دمایی که در آن دما، بخار مادهی موردنظر شروع به جرقه‌زدن نماید را نقطهی اشتعال گویند.اشتعال بین°C 8 /17- الی°C 168 میباشند. (تحت شرایط آزمایشASTM D130 ) روش کار بدی
TAG-Robinson Colorimeter
وسیلهی تعیین رنگ روانکارها
Temperature
دما
Tempering oil
روغن عملیات حرارتی
Temporary Viscosity Loss (TVL)
کاهش موقتی گرنروی
Terpolymer
پلیمر
Texture
بافت، اصطلاحاً برای تعاریف ظاهر و نوع نرمی و زبری گریس به انواع شکننده، کره‌ای، فیبری و یا ارتجاعی تقسیم‌بندی می‌شود.
Thermal Conductivity
رسانایی گرمایی
Thermal Cracking
کراکینگ حرارتی، کراکینگ گرمایی تجزیهی مولکول‌های هیدروکربن بزرگ و دارای نقطهی جوش بالا به مولکول‌های کوچک‌تر به وسیلهی گرما و فشار در پالایشگاه
Thermal Stability
پایداری گرمایی، توانایی یک سوخت یا روانکار در مقاومت در برابراکسیداسیون در دمای بالا
Thermal Value
ارزش گرمایی، ارزش حرارتی
Thin Film Lubrication
روانکاری لایه نازک
Thinner
حلال رقیق كننده
Thixotropy
تیکسوتراپی، دگرروانی، لرزه‌روانی، تمایل گریس یا مواد دیگر به نرم‌شدن یا جاری شدن به هنگام وجود عمل برشی. گریس معمولاً غلظت و استحکام خود را پس از توقف عمل باز مییابد، دگرروانی همچنین یک خاصیت مهم در سیالات حفاری (گل‌حفاری) میباشد که موجب قرار گرفتن اب
Three-Body Abrasion
فرآیند سایش به هنگامی که ذرات ریز در میان دو سطح لغزان فشرده میشوند
Threshold limit value
میزان تعیین شده مجاز(قابل قبول)
Thrust Bearing
یاتاقان بار محوری، یاتاقان کف‌گرد
Timken EP Test
آزمایش و معیار تعیین خواص فشارپذیری روانکارها با استفاده از ماشین تیمکن
Timken Ok Load
بیشترین باری که روغن مورد آزمایش بدون ایجاد آسیب در ماشین تیکمن تحمل می‌کند. (طبق آزمایش ASTM D2509 برای گریس‌ها و آزمایش ASTM D2782 برای روغن‌ها)
Torque fluid
سیال گشتاور
Tost Life
مدت زمان مورد نیاز برای اکسیداسیون یک روغن در آزمایش پایداری روغن توربین تا زمانیکه روغن به میزان معینی اسیدی شود.
Total Acid Number(TAN)
عدد اسیدی کل ، مقدار هیدرواکسید پتاسیم برحسب میلیگرم که برای خنثیسازی مواد اسیدی موجود دریک گرم از نمونه به‌کار میرود. (ASTM D664)
Total Base Number (TBN)
KOH معادل مقدار اسیدپرکلریک یا اسیدکلریک که برای خنثی کردن خاصیت قلیایی عدد بازی کل، مقدار میلی‌گرم یک گرم از نمونه روغن مورد نیاز است.
Toxic
سمی
Toxicity
سمیت
Tribology
تریبولوژی، علمی است که پدیده‌هایی که در اثر حرکت دو سطح روی یکدیگر و ماده بین آنها رخ میدهد را مورد بررسی قرار میدهد. در این علم دو نیروی عمود بر سطح و اصطکاک نقش اساسی دارند.
Turbidity
کدری سیالات، تیرگی
Turbine Oil
روغن توربین
Turbine
توربین
Turbulent Flow Sampler
نمونه‌گیر جریان متلاطم
Turbulent Flow
جریان متلاطم در سیال
Two stroke engine
موتور دو زمانه