مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Ubbehohde Viscosity
یک نوع ویسکومتر جهت تعیین دقیق گرانروی مایع یا سیال
Unleaded Gasoline
بنزین بدون سرب
Unsaturated Hydrocarbon
هیدروکربن اشباع نشده، هیدروکربن غیراشباع
Unsulfonated residue
باقیمانده سولفوره نشده
Unworked penetration
نفوذپذیری گریس كارنكرده
Upstream
بالا دستی
Used Lub-oil
روغن مستعمل
UV absorbance
جذب فرابنفش