مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Vacuum Separator
جداکننده‌ای که با به کارگیری فشارهای پایین‌تر از فشار اتمسفر، گازها و مایعات را براساس اختلاف فشار بخار آنها از یک سیال دیگر جدا میکند.
Vacuum Tower
برج خلاء، ستون خلاء
Vacuum
خلاء
Valve
سوپاپ، شیرتنظیم، دریچه
Vapor lock
خفگی، بخارگرفتگی
Vapor Pressure
فشار بخار، فشار تبخیر
Vapor Pressure-Raid
مقدار فشار بخار در بالای یک نمونه بنزین یا دیگر سوخت‌های فرار موجود در یک ظرف استاندارد در دمای °C 8 /37 یا °F 100 که به منظور پیش‌بینی مقدار تبخیر سوخت در یک سیستم مورد استفاده قرار میگیرد.
Vapor
بخار
Varnish
جلا، ورنی، جلاکاری، رنگ روغن، روغن
Vis-Breaking
فرایند شکست حرارتی مولکول‌های سنگین به وسیله‌ی کراکینگ در دمای نسبتاً کم به منظور کاهش گرانروی محصول بدون ایجاد واکنش شیمیایی در آن
Viscometer (Viscosimeter)
ویسکومتر
Viscosity Grade
درجه‌ی گرانروی
Viscosity Index (VI)
شاخص گرانروی، اندیس گرانروی
Viscosity Index Improver
ماده‌ی افزودنی بهبوددهندهی شاخص گرانروی
Viscosity Modifier
مواد افزودنی به روانکارها که معمولاً پلیمرهایی با وزن مولکولی بالا بوده و گرانروی روغن را بهبود می بخشند.
Viscosity Temprature Relationship
وابستگی گرانروی- دما
Viscosity
گرانروی
Viscous
گرانرو، ویسکوز
Volatile
بخارشونده، فرار
Volatility
فراریت، بخارشوندگی، فرار بودن
Volumetric efficiency
حجم مؤثر مقدار هوای داخل سیلندر