مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
کتابهای مرجع روانکاری صنعتی
صفحه نخست / معرفی کتاب
واژه نامه تخصصی روغن
 • جزوه دوره آموزشی روغن موتور
 • چکیده ای از مطالب بسیار مفید و کاربردی
 • برگزیده از کتاب های مرجع
 • تعداد صفحات : 17
 • قیمت : 220000 ریال

خرید اینترنتی
 • جزوه دوره آموزشی روغن پایه و مواد افزودنی
 • چکیده ای از مطالب بسیار مفید و کاربردی
 • برگزیده از کتاب های مرجع
 • تعداد صفحات : 20
 • قیمت : 150000 ریال

خرید اینترنتی
 • جزوه دوره آموزشی شناخت و کاربرد روغنهای هیدرولیک
 • چکیده ای از مطالب بسیار مفید و کاربردی
 • برگزیده از کتاب های مرجع
 • تعداد صفحات : 21
 • قیمت : 210000 ریال

خرید اینترنتی
 • ISBN : 978-0-8493-3849-6
 • Title: Process Chemistry of Lubricant Base Stocks
 • Author : Thomas R. Lynch
 • Number Of Pages : 390
 • Price : 50000 Rls

پیش نمایش خرید اینترنتی
 • ISBN : 78-3-527-31497-3
 • Title: Lubricants and Lubrication
 • Author : Theo Mang
 • Number Of Pages : 890
 • Price : 150000 Rls

پیش نمایش خرید اینترنتی
 • ISBN : 978-1-4200-5964-9
 • Title: Lubricant Additives Chemistry And Applications
 • Author : Leslie R. Rudnick
 • Number Of Pages : 796
 • Price : 100000 Rls

پیش نمایش خرید اینترنتی
 • ISBN : 3527320571
 • Title: Industrial Tribology: Tribosystems, Friction, Wear and Surface Engineering, Lubrication
 • Author : Thomas R. Lynch
 • Number Of Pages : 672
 • Price : 150000 Rls

پیش نمایش خرید اینترنتی
 • ISBN : 1420071513
 • Title: Practical Lubrication for Industrial Facilities, Second Edition
 • Author : Heinz P. Bloch
 • Number Of Pages : 500
 • Price : 200000 Rls

پیش نمایش خرید اینترنتی
 • ISBN : 978-1-40208661-8
 • Title: Chemistry And Technology of Lubricants
 • Author : R.M. Mortier M.F. Fox S.T. Orszulik
 • Number Of Pages : 560
 • Price : 200000 Rls

پیش نمایش خرید اینترنتی
 • ISBN : 0471283029
 • Title: Applied Tribology: Bearing Design and Lubrication
 • Author : Michael M. Khonsari
 • Number Of Pages : 512
 • Price : 100000 Rls

پیش نمایش خرید اینترنتی
 • ISBN : 0849326850
 • Title: Friction Wear Lubrication: A Textbook in Tribology
 • Author : Kenneth C Ludema
 • Number Of Pages : 272
 • Price : 80000 Rls

پیش نمایش خرید اینترنتی
 • ISBN : 0803134932
 • Title: Oxidation and the Testing of Turbine Oils
 • Author : ASTM International
 • Number Of Pages : 928
 • Price : 300000 Rls

پیش نمایش خرید اینترنتی
 • ISBN :
 • Title: Turbine Lubrication in the 21 st Century
 • Author : William R. Herguth and Thomas M. Warne
 • Number Of Pages : 114
 • Price : 150000 Rls

پیش نمایش خرید اینترنتی
 • ISBN :
 • Title: Lubrication and Maintenance of Industrial Machinery
 • Author : Robert M Gresham
 • Number Of Pages : 298
 • Price : 100000 Rls

پیش نمایش خرید اینترنتی
 • ISBN : 4431278982
 • Title: Hydrodynamic Lubrication
 • Author : Yukio Hori
 • Number Of Pages : 250
 • Price : 80000 Rls

پیش نمایش خرید اینترنتی
 • ISBN : 186058408X
 • Title: Lubrication and Lubricant Selection: A Practical Guide (Tribology in Practice Series)
 • Author : A. R. Lansdown
 • Number Of Pages : 286
 • Price : 100000 Rls

پیش نمایش خرید اینترنتی
 • ISBN : 9781118799741
 • Title: LUBRICANTS; INTRODUCTION TO PROPERTIES AND PERFORMANCE
 • Author : Marika Torbacke
 • Number Of Pages : 219
 • Price : 150000 Rls

پیش نمایش خرید اینترنتی
 • ISBN :
 • Title: Lubricant Base Oil and Wax Processing
 • Author : Avilino Sequeira, Jr.
 • Number Of Pages : 256
 • Price : 110000 Rls

پیش نمایش خرید اینترنتی
 • ISBN : 978-1-4665-5150-3
 • Title: Refining Used Lubricating Oils
 • Author : James G. Speight • Douglas I. Exall
 • Number Of Pages : 460
 • Price : 100000 Rls

پیش نمایش خرید اینترنتی
 • ISBN : 978-1-57444-689-0
 • Title: Metalworking Fluids
 • Author : Jerry P. Byers
 • Number Of Pages : 423
 • Price : 150000 Rls

پیش نمایش خرید اینترنتی
 • ISBN : 0-8247-0574-2
 • Title: Lubrication Fundamentals
 • Author : D. M. Pirro
 • Number Of Pages : 515
 • Price : 120000 Rls

پیش نمایش خرید اینترنتی