مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
دوره های آموزشی
صفحه نخست / آموزش
واژه نامه تخصصی روغن
دوره آموزشی روغن پایه و مواد افزودنی
 • روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪﭼﻴﺴﺖ
 • ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از ﭼﻪ اﺟﺰاﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه است
 • روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﭼﻴﺴﺖ و اﻧﻮاع آن
 • روﻏﻦ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ شوند
 • روﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺟﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ آنها
 • ﺗﻬﻴﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ گیاهی
 • روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰي و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي و ویژگی های آنها
 • اﻧﻮاع روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي سننزی (PAO, PG, PB, ...)
 • مواد افزودنی و اهمیت آنها
 • انواع مواد افزودنی و کاربرد آنها
 • انتخاب صحیح افزودنی در ساخت روغن

زمان و محل برگزاری: پس از تکمیل ظرفیت در تهران
ساعت : طبق هماهنگی
هزینه ثبت نام 3052000 ریال
دانلود جزوه آموزشی


شما در حال ثبت نام در دوره آموزشی روغن پایه و مواد افزودنی روغن در مجله الکترونیکی روانکارها می باشید لطفا جهت ادامه مراحل ثبت نام، اطلاعات زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

توجه داشته باشید پرداخت شما از طریق آرین پال انجام خواهد شد برای پیگیری بهتر کلیه اطلاعات درخواستی را بدرستی وارد نمائید
نام و نام خانوادگی:
*
ایمیل:
*
موبایل:
*
توضیحات: