مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
سطوح کیفی رایج روغنهای هیدرولیک
واژه نامه تخصصی روغن

DIN 51524-part1 (HL) : این گروه از روغنهای هیدرولیک شامل مواد افزودنی حفاظت از خوردگی و افزایش طول عمر می باشد. در این روغنها خاصیت جدایی پذیری آب از روغن و سرعت آزادسازی هوا خوب می باشد و در مواردی که نیاز به حفاظت در برابر سایش و آلودگی با آب زیاد می باشد مورداستفاده قرار می گیرد.


DIN 51524-part2 (HLP): در مقایسه با روغنهای HL دارای مواد افزودنی کاهش دهنده سایش و یا بهبود دهنده خاصیت فشار پذیری هستند و بیشتر در مواردی که نیاز به روغن با طول عمر بالا، حفاظت در برابر خوردگی و سایش مد نظر می باشد مورداستفاده قرار میگیرد. در این روغنها نیز خاصیت جدایی پذیری آب از روغن خوب می باشد.


DIN 51524-part2 (HLPD): در مقایسه با روغنهای گروه HLP داای مواد افزودنی پاک کننده و متفرق کننده می باشند. به واسطه متفرق کردن و تعلیق آب و آلودگی ها از انباشتگی رسوبات بر روی اجزای سیستم هیدرولیک جلوگیری می کند و در دستگاههایی که دارای شیر های کنترل حساس هستند مورداستفاده قرار می گیرد. در استفاده از این روغنها بایستی از فیلتراسیون با ظرفیت بالا استفاده شود.


DIN 51524-part3 (HVLP): این گروه از روغنهای هیدرولیک در مقایسه با گروه HLP دارای شاخص گرانروی بالاتری (VI>140) هستند. دارا بودن گرانروی کم به هنگام شروع به کار دستگاه و دارا بودن گرانروی بالا در دماهای بالا ناشی از کارکرد دستگاه از ویژگی های خوب این نوع از روغنهای هیدرولیک می باشد.