اثر پاک کننده ها بر روغن موتور
عدد بازی یک روغن موتور مستقیما در ارتباط با ذخیره قلیائیت روغن و بویژه افزودنی های پاک کننده (دترجنت) فوق بازی می باشد. این افزودنی ها به خنثی سازی اسید های تشکیل شده در اثر واکنش سوخت و گازهای ایجاد شده و همچنین اسیدهای تشکیل شده ناشی از شکست ساختار هیدروکربنهای روغن کمک می کنند.
متن کامل مقاله
طبقه بندی روغن بر اساس گرانروی
داشتن گرانروي مناسب براي روغن موتور در شرايط مختلف دمايي کارکرد، جهت روانکاري صحيح قطعات متحرک موتور الزامي است.
متن کامل مقاله
روانکاری و سایر وظایف روغن موتور
عدم روغنکاري موتور باعث مي‌شود تا بين قطعات فلزي موجود در موتور که با فاصله هاي کم نسبت به يکديگر قرار گرفته‌اند، تماس مستقيم فلز با فلز ايجاد شده و خوردگي و سايش قطعات اتفاق بيافتد. روغن به صورت يک لايه‌ی نازک بين اين قطعات قرار گرفته و مانع سايش آنها مي‌شود. در واقع يکي از وظايف روغن موتور آسان کردن حرکت‌ نسبي قطعات روي يكديگر است.
متن کامل مقاله
انتخاب روغن موتور مناسب برای خودرو
ديزل‌هاي جديد که سوخت‌هايي با ميزان گوگرد بسيار کم (ppm 10) مصرف مي‌کنند و حجم دودهاي خروجي آنها با کليه قوانين زيست‌محيطي جديد اروپا، امريکا و آسيا سازگار است، براي روانکاري نياز به روانکارهايي با کيفيت بالا دارند.
متن کامل مقاله