مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
انتخاب گريس با درجه NLGI مناسب
صفحه نخست / سرفصل مقالات / گريس / نتخاب گريس با درجه NLGI مناسب
واژه نامه تخصصی روغن

انتخاب گريس با درجه NLGI مناسب

grease consisteny selection (www.lubescience.com)

تاثير قوام در انتخاب گريس

همه ما ميدانيم كه گريس با استفاده از روغن پايه، قوام دهنده و افزودني ها فرموله و ساخته مي شود. اما آيا مي دانيد كه قوام گريس به چه معناست و چگونه در انتخاب گريس تاثير دارد؟

روغن پايه

ساختار گريس داراي بيش از 95 درصد روغن پايه مي باشد. امروزه در اغلب گريس ها از روغنهاي معدني به عنوان جزء سيال آنها استفاده مي شود. اين گريسهاي بر پايه روغن معدني نوعا عملكردهاي رضايت بخشي در اغلب كاربرد هاي صنعتي را فراهم مي آورند. در محدوده هاي وسيع دما (دماهاي بالا و يا پايين)، گريسي كه از روغن پايه سنتزي بهره مي برد پايداري بهتري را به نمايش مي گذارد.

قوام دهنده

قوام دهنده ماده اي است كه در تركيب با روانكار انتخاب شده ايجاد ساختار جامد و يا نيمه سيال را مي نمايد. انواع اوليه قوام دهنده هاي مورد استفاده در گريس صابونهاي فلزي بوده و شامل ليتيم، آلومينيوم، خاك رس، پلي اوره، سديم و كلسيم هستند. اخيرا گريسهاي با قوام دهنده كمپلكس عموميت يافته اند. اين نوع گريسها به خاطر نقطه قطره اي شدن بالا و توانايي خوب در تحمل بار انتخاب مي شوند.

گريسهاي كمپلكس از تركيب صابونهاي فلزي متداول با يك عامل كمپلكس دهنده ساخته مي شوند. گريسهاي كمپلكس ليتيم كه عمدتا مورد استفاده قرار مي گيرند از تركيب صابون ليتيم متداول و يك اسيد آلي با وزن مولكولي كم به عنوان عامل كمپلكس كننده ساخته مي شود.

قوام دهنده هاي غير صابوني نيز در برخي كاربردهاي خاص ،همانند محيط هاي با دماي بالا، عموميت يافته اند. بنتونيت و آيروژل سيليكاته دو مثال از قوام دهنده هايي هستند كه در دماهاي بالا ذوب نمي شوند. اما يك تصور غلط وجود دارد كه عليرغم اينكه قوام دهنده در دماهاي بالا مقاوم مي باشد اما روغن پايه در اين دما كاملا اكسيد شده و بنابراين نيازمند تعويض و روانكاري مجدد مي باشد.

قوام

قوام گريس وابسته به نوع و مقدار قوام دهنده مورد استفاده و همچنين گرانروي روغن پايه آن مي باشد. قوام يك گريس توانايي مقاومت آن در برابر تغيير شكل در اثر نيروي اعمال شده مي باشد. نفوذپذيري معياري از قوام ناميده مي شود، و بيانگر اينست كه آيا قوام گريس در اثر كاركرد دچار تغيير شده است يا خير.

روشهاي ASTM D217 و D1403 براي اندازه گيري نفوذپذيري قبل از كار و كاركرده مورد استفاده قرار مي گيرد. براي اندازه گيري نفوذ پذيري، به يك مخروط با وزن مشخص اجازه داده مي شود تا به مدت 5 ثانيه در دماي استاندارد 25 درجه سانتي گراد (77 درجه فارنهايت) به داخل گريس فرو رود. عمقي كه مخروط به داخل گريس فرو مي رود، نفوذپذيري مي باشد كه بر حسب دهم ميلي متر(mm/10)بيان مي گردد.

grease consisteny selection (www.lubescience.com)

وسيله اندازه گيري نفوذ پذيري

نفوذپذيري 100 نشان دهنده گريس جامد، و نفوذپذيري 450 نشان دهنده گريس نيمه سيال مي باشد. انجمن NLGI درجه هاي قوام يا گرانروي از 000 تا 6 را مشخص كرده است كه هر درجه مطابق با محدوده مشخصي از درجه هاي نفوذپذيري مي باشد.

شرايطي كه قوام مورد نظر براي يك گريس را تحت تاثير قرار مي دهد مشخص است. جدول زير به شما در انتخاب ميزان قوام مناسب جهت كاربرد خاص كمك خواهد كرد.

grease consisteny selection (www.lubescience.com)

افزودني ها

افزودني ها چندين نقش در گريس روانكار ايفا مي نمايند. بهبود خواص مطلوب، فرونشاني خواص نامطلوب و اعمال خواص جديد از عمده ترين آنها مي باشد. افزودني هاي بسيار متداول، بازدارنده هاي اكسيداسيون و زنگ زدگي، فشار پذير، ضد سايش و معرفهاي كاهش اصطكاك مي باشند.

علاوه بر اين افزودني ها، روانكارهاي مرزي از قبيل موليبدنيوم دي سولفيد (moly) يا گرافيت ممكن است براي كاهش اصطكاك و سايش بدون ناسازگاري شيميايي با سطوح در شرايط بار زياد و سرعت هاي كم به صورت پراكنده شده در گريس مورد استفاده قرار گيرند.

شايان ذكر است كه سرعت و بار براي تعيين گرانروي مناسب مورد نياز جهت كاربرد خاص، موثر مي باشد. به خاطر داشته باشيد كه گرانروي خاصيت بسيار مهم روانكار مي باشد و در زمان انتخاب گريس، بايستي نوع كاربرد را مدنظر قرار داده و با تطبيق و انتخاب قوام مناسب براي تجهيزات، عملكرد بهينه تجهيزات را تضمين نمائيد.