مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
تعادل غلظت افزودني ها در روغن
صفحه نخست / سرفصل مقالات / روغنهاي صنعتي / تعادل غلظت افزودني ها در روغن
واژه نامه تخصصی روغن

تعادل غلظت افزودني ها در روغن

اين گفته كه "اگر مقادير جزئي از يك ماده خوب است پس مقادير بيشتر از آن به مراتب بهتر خواهد بود" در مورد افزودني هاي روغن صادق نيست.


Advice for Improving Oil with Additives (www.lubescience.com)

افزودني هاي ضد سايش و معرف هاي فشار پذير (EP) گروه بزرگي از افزودني هاي شيميايي را تشكيل مي دهند كه وظيفه محافظت از سطوح سايش در طي روانكاري مرزي بوسيله تشكيل فيلم يا لايه محافظ در سطوح را انجام مي دهند. تا زمانيكه لايه روغن هيدرودايناميك بين سطوح سايش باقي مي ماند، روانكاري مرزي رخ نداده و اين افزودني هاي روانكاري مرزي نياز به انجام وظيفه نخواهند داشت. زمانيكه تحت بار زياد و دماي بالا اين فيلم روغن شكسته شده و تماس شديد بين سطوح سايش اتفاق مي افتد، اين افزودني هاي روانكاري مرزي تنش هاي اصطكاكي را به جاي سطوح سايش متحمل مي شوند.
هنگامي كه غلظت مشخص افزودني ها ناموزون مي شود، كيفيت كلي روغن مي تواند تحت تاثير قرار بگيرد.
برخي افزودني ها بر روي سطوح سايش با يكديگر در رقابت هستند. اگر غلظت بالايي از يك معرف ضد سايش خاص به طور ناگهاني به روغن اضافه شود، بازدارنده هاي خوردگي ممكن است غير فعال شوند. و اين عمل ممكن است افزايش مشكلات ناشي از خوردگي را بدنبال داشته باشد.
زمانيكه غلظت بيش از حد نرمال از افزودني پاك كننده/متفرق كننده در روغن استفاده شود، متفرق كننده مي تواند معرفهاي ضد سايش يا افزودني هاي فشار پذير را احاطه كرده و در حقيقت از تشكيل لايه كاهنده سايش توسط آنها بر روي سطح قطعات جلوگيري نمايد كه در اين حالت نتيجه، افزايش سايش خواهد بود.
افزودني لزج كننده و افزودني ضدسايش/فشارپذير اغلب در فرمولاسيون روغن هاي روانكار در كنار يكديگر استفاده مي شوند. زمانيكه اين دو معرف در غلظت هاي صحيح استفاده شوند معرف لزج كننده به معرف ضدسايش/فشارپذير در انجام وظيفه كمك خواهد كرد. اما در غلظت هاي بالا، معرف لزج كننده در قابليت ساير افزودني هاي روانكاري مرزي كه جلوگيري از آسيب رسيدن به سطوح سايش در بار زياد است اختلال ايجاد مي كند.
در طول فرايند اختلاط، كشش سطحي هر روغن شديدا تحت تاثير افزايش برخي افزودني ها از قبيل پاك كننده ها و معرف هاي فشارپذير قرار مي گيرد. در نتيجه معرفهاي ضدكف اغلب براي درهم شكستن حباب هاي هوا كه در زير سطح روغن تشكيل مي شوند لازم است و در غير اينصورت حباب هاي هوا به شكل محبوس باقي خواهند ماند.
افزودن برخي افزودني هاي فشارپذير خاص مي تواند تعادل غلظت افزودني ضدكف را بر هم بزند، و در نتيجه ممكن است ميزان كف در روغن افزايش يابد، كه به نوبه خود باعث كاهش در روانكاري موثر خواهد شد.